1. Strona internetowa www.zapelnijspichlerz.pl jest prowadzona przez Parafię Rzymsko-katolicką p.w. Podwyższenia Krzyża św. (zwane dalej Parafią) z siedzibą w Hartowcu 25 13-220 Rybno, NIP 571 168 49 98 , REGON 130305084 wydany przez Sąd Rejonowy w Działdowie

2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn online poprzez serwis Dotpay S.A.
3. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
4. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Dotpay S.A.
5. Serwis Dotpay S.A. umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Parafii z przeznaczeniem na rozbudowę zabytkowego spichlerza na miejsce spotkań i formacji młodzieży . Przekierowanie do serwisu Dotpay następuje poprzez kliknięcie przycisku wpłacam umieszczonego na stronie Parafii www.zapelnijspichlerz.pl.Wpłat darowizn online można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

  • przelew elektroniczny – przelewy obsługiwane przez Dotpay;
  • karty płatnicze- realizowane przy pomocy aktualnie akceptowalnych form płatności przez Dotpay

6. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności dotpay nie podlegają zwrotom.
7. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Dotpay S.A.
Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
9. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
10. Parafia nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
11. Parafia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
12. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

xS.S.